Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů klientů v MimiConcept, s.r.o.

Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 04740408
DIČ: CZ04740408

 

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak v MimiConcept, s.r.o. (dále též jako „my“ nebo „naše společnost“), v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním a správou MimiConcept produktů a služeb zpracováváme Vaše osobní údaje. 
Smyslem Zásad je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se proto, prosím, s obsahem těchto Zásad. Vaše písemné dotazy zodpovíme, na e-mailové adrese info@mimiconcept.cz

1. Obecné informace

Naše společnost má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, bezpečnost užívání našich produktů nebo výkon veřejné moci. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás a naše ostatní klienty, abychom si pro vybrané služby ověřili Vaši důvěryhodnost a/nebo platební morálku a mohli Vás oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého klienta informujeme.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či klientů bývalých. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, ohledně kterých má naše společnost určité povinnosti nebo s kterými je naše společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme smluvní vztah (např. zástupci a kontaktní osoby právnických osob).

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a)  Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b)  Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c)  vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d)  v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost:
MimiConcept, s.r.o.
Se sídlem Krakovská 583/9, PSČ 11000
IČO 04740408, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2522826.

2.2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování
2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.
Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména

(a)plnění zákonných poviností

(i)  plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;

(ii) splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

(iii) splnění archivačních povinností;

(b)  uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.

(c)  ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že naše společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a) péče o klienty
Jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:
(i)  výzkumy trhu;
(ii)  monitoring chování klientů na webových stránkách naši společnosti v souvislosti s nabízenými službami (tento účel se tedy netýká pouhého získání informací o chování uživatelů navštěvujících webové stránky naší společnosti prostřednictvím cookies, které je popsáno níže v článku o Elektronických komunikačních prostředcích a mobilních aplikacích);

(b)  nabízení produktů a služeb
Jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti a dalších osob včetně nabídky produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální klienty, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek. Více podrobností o předávání je uvedeno dále v těchto Zásadách.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme kontaktní a identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, popisné a jiné údaje a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Zásad.

Naše společnost zpracovává taky:

Záznam komunikace. Naše společnost monitoruje a zaznamenává vybranou komunikaci s klienty, zejména telefonické hovory, prostřednictvím nezávislého poskytovatele služeb Call centra. V případě pořizování záznamů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů a, s Vaším souhlasem, pro účely péče o klienty.

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby (naši expediční partneři). Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost, nebo ověřujeme jejich soulad s GDPR a příslušnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů.

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. (Zejména v oblasti provádění a zajišťění přepravy produktů, platnosti mezinárodních zárukna produkty, finančních, procesních služeb a auditů, certifikačních služeb, IT služeba technologií)

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost nebo je ověřen jejich soulad s GDPR a příslušnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů.

2.5.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je naše společnost oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:

Příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

Poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;

Poskytovatelům spotřebitelských a jiných úvěrů, pro účely plnění smlouvy.

Poskytovatelům pojištění a zajištění, pro účely plnění smlouvy.

Dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za klienty.

2.5.2. S Vaším souhlasem, na základě kterého jsme v příslušném rozsahu oprávněni nakládat,mohou být předávány Vaše osobní údaje dále subjektům pro účely dodržování právních povinností naší společnosti , uzavření a plnění smlouvy, nabízení produktů a služeb, ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, péče o klienty.

2.6. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie i mimo ni, kde sídlí subjekty jako jsou naši dodavatelé, zpracovatelé a partneři (např. Společnost Apple), a kteří sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika nebo členové Evropského hospodářského prostoru.

2.7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:
(a)  plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
(b)  nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let
(c)  péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

2.8. Právo odvolat souhlas

V těchto Zásadách jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:
(a)  odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo
(b)  odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.
V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím písemně nae-mailovou adresu osobni-udaje@istyle.cz prostřednictvím emailové adresy u nás registrované

2.9. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména:
(a)  od samotných klientů, a to přímo, např. při uzavírání smluv týkajících se poskytovaných produktů či služeb, anebo nepřímo, např. při využívání samotných produktů či služeb klienty či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách klientům např. prostřednictvím webových stránek společnosti apod.
(b)  z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
(c)  od potenciálních zájemců o produkty a služby naší společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní;
(d)  z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.

2.10. Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete: (a)  od naší společnosti či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;
(b)  požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.
Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

Jako klient máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace

Naše společnost v rámci péče o klienty rozvíjí technologie tak, abyste pro využívání našich produktů a služeb mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu, s užíváním sociálních sítí a různých mobilních aplikací.

Sociální sítě. Můžete nás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme hlavně jako marketingové nástroje, aktuálně přes ně nedochází k poskytování našich produktů a služeb.

Cookies. Při poskytování svých produktů a služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek, případně efektivněji zacílit náš marketing. Bližší informace o cookies najdete na našich webových stránkách.

5. Zásady

Tyto Zásady jsou platné a účinné ke dni 23.05.2018. Znění Zásad je uveřejněno na webových stránkách naší společnosti..

Příloha č. 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, adresa,trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

Kontaktní údaje – jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa či jiné obdobné kontaktní údaje. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

V případě, že vezmete podanou žádost o poskytnutí produktu či služby zpět, zpracujeme kromě údajů Vámi poskytnutých do doby zpětvzetí i datum zpětvzetí žádosti.

Údaje vznikající plněním závazků ze smluv - v závislosti na povaze poskytovaného produktu či služby zpracováváme údaje týkající se poskytovaného produktu či služby. V této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, doba platnosti záruky, sériové číslo zařízení.

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb - jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné interakci. Jde zejména o:
(i)  údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace,
(ii) záznamy Vámi preferovaného jazyka pro komunikaci, o projeveném zájmu o produkt či službu nebo o Vašich specifických požadavcích, které nám byly sděleny,
(iii) záznam o času nákupů

Osobní údaje vzniklé naší činností - jde zejména o námi přidělená čísla klienta/produktu, data vytvořená vyhodnocením Vašeho transakčního chování anebo údajů poskytnutých z Vaší strany (například pro zjištění, zda byly naplněny podmínky pro uplatnění slevy z poplatku), vyhodnocení podané žádosti o produkt či službu nebo vyhodnocení potřebné pro naše rozhodnutí, zda Vám produkt anebo službu nabídneme či nikoliv.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz O stavbu e-shopu se postarali Clear Data